Play

僕の好きな食べ物はサルの脳みそです。

boku no sukina tabemono wa saru no noumiso desu.