Play

おはようございます中村さん。あなたの猫を食べてしまいました。美味しかったですよ。

ohayou gozaimasu nakamura-san. anata no neko wo tabete shimaimashita. oishikattta desu yo.