Play

僕はあなたのお茶におしっこ入れました。

boku wa anata no ocha ni oshikko iremashita.