Play

今日の夜ご飯は鼻くそです。

kyou no yoru gohan wa hana kuso desu.